జగద్గురు శ్రీ మద్ విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి


బ్రహ్మం గారు

గురుభ్యోం నమః

bhagavanthuniki bhaktuniki anusandhanam ayyinadi

Potuluri Veerabrahmendra Swami

********Nostradamus of India ************ Indian Foreteller**********Prophecies**************Brahmam Garu**********Brahmam gari kalagnanam

Predictions about TirupathiBrahmam garu predicted several things about Tirupathi. Some of them are :౧. తిరుపతి వెంకన్న గుడి నాల్గు రోజులు పూజ లేక మూత పడేను.

(The temple of Lord Venkateswara in Tirupathi will be closed for 4 days without any poojas.)


--------------------------------------------------------------------------------------------------
౨. కాళహస్తీశ్వరునిి ఘనత తగ్గేను. తిరుపతి స్వామి ప్రభ వెలిగిపొయ్యేను.

(The glory of the temple in Kaalahasti (Shiva) will be reduced and the glory of Lord Venkateswara in Tirupathi will be increased.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
౩. తిరుపతి నందు ఒక విష్ణు భక్తుడు పుట్టి భూమి మీద "శివ"అను పదం ఏడు ఘడియలు పాటు లేకుండా చెసేను.

(In Tirupathi, one devotee of Lord Vishnu will be born who makes the word "Siva" to be disappeared from the whole world for a duration of 7 ghadiyaas , i.e. 24 x 7=168 minutes)


-------------------------------------------------------------------------------------------------

౪. తిరుపతి యందు ఆరుగురు దుష్టులు జన్మించేను.

(In Tirupathi 6 worst and bad people will take birth)--------------------------------------------------------------------------------------------------

౫. తిరుపతి యందు ఆకాశం నుంచి ఒక ధూమ శకటం వచ్చి నది లో స్నానం చేసి వెళ్ళేను. అది వచ్చిన దారి లో జనులు చచ్చేరు .

( In Tirupathi, From sky will come one object emiiting smoke , goes all around, takes bath in the river. On the way in which it comes will be killed many people)--------------------------------------------------------------------------------------------------

౬. తిరుపతి వెంకన్న కుడి భుజం అదిరేను.

(The right shoulder of the Lord at Tirupathi will shake)


--------------------------------------------------------------------------------------------------

౭. తిరుపతి కి పోవు మార్గములు రక్తం చేత తడిసేను.

(The way leading to Tirupathi will be washed with blood)


Film actors becoming Politicians and Rulers

Nowadays we are seeing that many of the popular film actors are becoming
CMs, MPs and MLAs. The film actors are turning to politics and becoming our
rulers. Regarding this, Brahma garu in his Kaalagnaanam told that:
------------------------------------------------------------------------------------------------
తెర మీది బొమ్మలే పరిపాలనకు వచ్చి అధికారమును చలాయించెను.
------------------------------------------------------------------------------------------------
The examples of this are as follows:Nandamuri Taraka Ramarao (NTR)

There will be no telugu
people who do not know NTR. He was a great film
actor. He was the ever green hero of
Telugu Industry. He acted in a number of films and in the later part of
his life became a politician and ruled as CM ofAndhra Pradesh for 15
years.
------------------------------------------------------------------------------


MG RamaChandar Rao
(MGR)
M.G.Rama chandar Rao, populary known as MGR was a leading film actor in
Tamil Industry. He acted as hero in a number of films. He also became the CM of
Tamil Nadu and ruled the state for several
years.

---------------------------------------------------------------------------------
Jayalalitha

Jayalalitha is one of the famous heroines of
old Telugu and Tamil movies. She acted in anumber of films and in later part of
her life entered politics and became the CM of Tamil Nadu until
recently.------------------------------------------------------------------------------------
Chiranjeevi (చిరు)


Chiranjeevi, the MEGA Star who is attracting the youth today is supreme hero who acted in
150 various films. He is the heart beat of Telugu people. He has now put a party of his own and is
entering into poltics
and will create a revolution by becoming the CM of Andhra
Pradesh.
 

Thank you for visiting our site
and

Your Visitor Number to our site is

Free Hit Counter
contact us