జగద్గురు శ్రీ మద్ విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి


బ్రహ్మం గారు

గురుభ్యోం నమః

bhagavanthuniki bhaktuniki anusandhanam ayyinadi

********Nostradamus of India ************ Indian Foreteller**********Prophecies**************Brahmam Garu**********Brahmam gari kalagnanam

Events Happened

Some of the famous forecasting which he told till now are:

1. Occurence of Trains, Electricity

2. Occurence of Tsunami Predicted.

3. Women fighting for equality with men.

4. Arrival of Mahatma Gandhi.

5. Suicide of Farmers.

6. Film Actors becoming Politicians.

Still more facts with detailed explanation coming soon.

No comments:

 

Thank you for visiting our site
and

Your Visitor Number to our site is

Free Hit Counter
contact us