జగద్గురు శ్రీ మద్ విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి


బ్రహ్మం గారు

గురుభ్యోం నమః

bhagavanthuniki bhaktuniki anusandhanam ayyinadi

********Nostradamus of India ************ Indian Foreteller**********Prophecies**************Brahmam Garu**********Brahmam gari kalagnanam

Brahmam garu, Potuluri Veerabrahmendra Swami

Download brahmam gari kaalagnaanam.

Kalagnanam is the knowledge of time. this is also called as SAANDHRA SINDHU VEDAM.

No comments:

 

Thank you for visiting our site
and

Your Visitor Number to our site is

Free Hit Counter
contact us